Curs de Mecanografia

Pràctiques per alumnes amb ACTIVITATS EXTRAESCOLARS AMPA

Lliçó 19 - Concentració i Tècnica: L'aprenentatge virtual (Font: Vikipèdia)

En aquesta lliçó dins del texte, existeixen errors. Fes les correccions.

Exercici 1

l’aprenentATge virtual o apreNEntatge en líNia o aprenentatge electròNic (en anglès e-leaRning)és la manera d'accedir al coneiXement mitjanÇant les TecNOlogies de la informACió i la coMUnicació (TIC).
Exercici 2

la manera d'accedir al coneiXement mitjanÇant les TecNOlogies de la informACió. El qUe ve a significar no és coMPletament nou, sinó una aPLicació més dE les TIC (sobretot IntERnet i el web) a dues coSEs que ja existien pEr sePArat i tenDEixen cada dia més a fusionar-se:
Exercici 3

L’enSEnyament a distància i l'ensenYAment assistit per ordiNAdor(EAO), en anglès Computer Based Training o CBT. Dins d'aQuestes tecnologies eSTarien Internet, el multimèdia o els siMUladors.
Exercici 4

d’aquesTa manera,s'acONsegueix tenir un alt niVell d'acceSSibilitat i fa desAParèixer qualsevol barrera espaciotemporal i,com a conSEqüència, pot fer arriBAr els continguts a molta més gent.
Exercici 5

E-Learning com a meTODologia per a l’enseNYAment,és un sistema d'aprenentatge basat en la web i d'ús creixent no només en l'àmbit educatiu, sinó també en l'àmbit professional i empresarial a dues coSEs que ja existien pEr sePArat i tenDEixen cada dia més a fusionar-se.
Exercici 6

FaciliTa la incorpORació de nous continguts mitjANçant mètodes inteRActius perquè involUCrin a l'estudiant en el desenvoLUpament del curs amb l'ús dels sERVeis d'Internet, es permet el tREBall i la interaCció en grups com en l'ensenyaENnt pRESEncial.
Exercici 7

es pot compaginar de manera més EFicient amb altres responSABilitats lABOrals i/o sOCials. L’ORganització dels cursos és més fàcil i més flexible. Es poden capacitar més alumnes en menys temps. Facilita el manteniment i actualització dels continguts i la seva distribució.
Exercici 8

L’e-learning és un sistEMa d'educació elECtrònic a distància en el qual s'inTEgra l'ús de les teCNologies de la inforMAció i altres elements peDAgògics (didàctics). Per a la forMAció, capacitació i ensenYAment dels usuaris o estUDiants en línia, es pot entendre com a una mODalitat d'apreNEntatge dins de l'eduCAció a distàNCia.
Exercici 9

UtiliTZa eines i mitjans diVERrsos com InteRNet, intranets, extranets, CD-ROM, produCCions multimèdia (teXTos, imatges, àudio, víDEo, etc.), entre d'alTres. LiteRAlment e-leARning és apreNEntatge amb mitjans elECtrònics: enSEnyament dirigit per la tecnolOGia.
Exercici 10

E-learNing és princiPAlment un mitjà electrònic per a l'aprENentatge a distància o virtual, on es pot inteRACcionar quadrants parADigmes pedagògics amb els prOFessors. L’usuari pot gestionar els horaris, és un mitjà compleTAment autònom. Constitueix una proPOsta de formació que contEMpla la seva implemeNTació mitjanÇant IntERnet.
P U B L I C I T A T  ·  P A T R O C I N A D O R S

A L'Escala comptem amb professionals de tota mena, si voleu que aparegui la vostra empresa, demaneu informació

Comercial Sanimat a l'Escala, tot en material de construcció i reforma

Comercial Sanimat

Comercial Sanimat, empresa de més de 35 anys d'antigüitat a l’Escala. Especialitzada en la venda de material de construcció i accessoris per la llar, reformes de cuines i banys.

Més informació
Piscines i recs Alabau a l'Escala, material per a piscines i manteniment

Piscines i recs Alabau

Alabau Piscines i Recs. Empresa familiar amb més de 15 anys d’experiència professional en la construcció de piscines, instal·lacions de recs i manteniment de jardins.

Més informació
Venda de productes informàtics

Magda Prats

Empresa fundada el 1992, ubicada a Torroella de Montgrí. Es dedica a la venda de productes informàtics, recanvis, ordinadors, portàtils, tablets, consumibles i accessoris.

Més informació
C E N T R E   D ' O P E R A C I O N S