Curs de Mecanografia

Pràctiques per alumnes amb ACTIVITATS EXTRAESCOLARS AMPA

Lliçó 20 - Concentració i Tècnica: El Teclat QWERTY de mecanografia (Font: Vikipèdia)

En aquesta lliçó dins del texte, existeixen errors. Fes les correccions.

Exercici 1

1. El tEcLat QWERTY és uNa diStriBució de tEclAt, la més cOmUna aCtuAlmEnt. Va ser diSsEnYat i patEnTat pEr ChRiStopHer Sholes en 1868 i vEnUt a ReMinGton en 1873.
Exercici 2

2. La pRiMeRa líNia de llEtRes del tEcLat cOmEnÇa, d'eSqUeRra a dReTa, amb la sEqüèNcia QWERTY, que dóNa nOm a la diStRibUció de tEclEs. L'eXpLicAció a aQuEst ordre apAreNtmEnt caòtic la tRoBem en les pRimErEs màQuiNes d'esCriuRe.
Exercici 3

3. Les màQuiNes d'eScRiuRe mEcàNiqUes aCciOnAven un petit maRtell (que imPriMia la lletra cOrResPonEnt) en pRémEr cada teClA . Si es pRemiEn dues o més teCles alHoRa, o molt sEgUidEs, els mArTellS xOcAvEn els uns cOnTra els alTrEs, i la màQuiNa s'eNcAllAva.
Exercici 4

4. Per aQuEsT mOtiU, Christopher Sholes, un liNgüiStA, va eStUdiAr qUiNes eRen les cOmBinAciOns de tEcLes més fReQüeNts, i va diSsEnYar una diStRibUció de tecles on aquestes cOmBinAciOns eStiGuEsSin sEpArAdEs.
Exercici 5

5. Les tEcLes tAmBé eStAvEn siTuAdEs eStRaTègiCaMeNt de mAnEra que fos hAbiTuAl que, mEnTre una mà eStAvA eScRiVinT una tEcLa, la sEgüGnT ja pOgUés estar pRePaRaDa per eScRiUre la sEgüEnt.
Exercici 6

6. Els tEclAts aCtuAls ja no tEnEn l'iNcOnVeNiEnt que s'eNcAlliN les tEcLes si en pReMs dues de juNtEs, pErò el tEcLat QWERTY va aRrElAr foRça aRreu dEl món, i, per cOsTum, no s'ha cAnViaT per cAp aLtRe.
Exercici 7

7. En aQuest tEclat, sEgOnS la tèCniCa de mEcAnOgRaFia més diFoSa, en pOsiCió de repòs, qUaTre diTs de cAda mà es cOl·lOqUen sObRe la fila cEnTrAl de tEclEs. Per a pOdEr tRoBar aqUeSta pOsiCió senSe hAvEr de miRar el tEclAt.
Exercici 8

8. Les tEclEs cOrReSpOnEnTs als dits índex de cada mà (F - J) soLen tEnir aLgUn tret diStiNtiu al tAcTe. AQuEsTa diSpOsiCió de tEclAt es va dur als tEclAts d'oRdiNaDor per a fAciLitAr-ne l'eNtRaDa en les oFiCiNes.
Exercici 9

9. EnCaRa que aQuEsTa diStRiBuCió és molt uSaDa en tot el món, hi ha països (com AlEmAnYa) que inTerCaNviEn la tEcLa "Y" i la teCla "Z" pErQuè aQuEsTa s'uTiLiTza més sOviNt.
Exercici 10

10. A FrAnÇa i BèLgiCa hi ha més cAnVis i les pRiMeRes 6 tecles aLfAbèTiqUes tenen la sEqüèNcia AZERTY. EXisTeiXen aLtRes diSpOsiCioNs de teclat, bAsAdEs en diFeReNts eStUdiS ciEnTífiCs, els dEfEnSoRs dels quals al·leGuEn que són molt més eFiCiEnTs.
P U B L I C I T A T  ·  P A T R O C I N A D O R S

A L'Escala comptem amb professionals de tota mena, si voleu que aparegui la vostra empresa, demaneu informació

Comercial Sanimat a l'Escala, tot en material de construcció i reforma

Comercial Sanimat

Comercial Sanimat, empresa de més de 35 anys d'antigüitat a l’Escala. Especialitzada en la venda de material de construcció i accessoris per la llar, reformes de cuines i banys.

Més informació
Piscines i recs Alabau a l'Escala, material per a piscines i manteniment

Piscines i recs Alabau

Alabau Piscines i Recs. Empresa familiar amb més de 15 anys d’experiència professional en la construcció de piscines, instal·lacions de recs i manteniment de jardins.

Més informació
Venda de productes informàtics

Magda Prats

Empresa fundada el 1992, ubicada a Torroella de Montgrí. Es dedica a la venda de productes informàtics, recanvis, ordinadors, portàtils, tablets, consumibles i accessoris.

Més informació
C E N T R E   D ' O P E R A C I O N S