Curs de Mecanografia

Pràctiques per alumnes amb ACTIVITATS EXTRAESCOLARS AMPA

Lliçó 21 - Concentració i Tècnica: Concentració en Mecanografia (Font: Viquipèdia)

En aquesta lliçó dins del texte, existeixen errors. Fes les correccions.

Exercici 1

1. eN inFoRmÀtiCa, rEtAllAr, cOpiAr i eNgAnXar sÓn eLs prOcEdiMeNts pEr l'eDiCió i tRaNsFeRèNciA de tExT, dAdEs, fiTxErS o oBjEcTeS diNs d'uN mAtEix fiTxEr, o dEs d'uN llOc d'oRiGeN a un de dEsTinAció.
Exercici 2

2. pEr a aQuEsTeS aCciOnS s’UtiLitzA el pOrTa-rEtaLLs. UtiLitzAt a pRinCiPis en eDiToRs de tExT, ha eSdEviNgUt uNa eiNa fOnAmEnTal eN la rEdAcCió dE dOcUmEnTs, siGui eL qUi siGui eL sEu dEsTí aL mÓn de l’eDiCió.
Exercici 3

3. eLs tErMes pRoVeNen dE la tRaDiCiOnaL pRàCtiCa tiPoGrÀfiCa d'iMpReSsiÓ òfsset, on liteRaLmEnT eLs tExToS es cOmPoNiEn a bAsE de rEtaLLar o cOpiAr diFeReNts fRaGmEnTs pEr a mÉs tArD eNgAnXar-loS o inSeRir-lOs en uNa nOvA uBiCaCió.
Exercici 4

4. aBanS de tRaNsFeRir-leS pEr un pRoCeDimEnt fOtOgRàFic aL rOtllÓ o la pLaCa d'iMpREmTa. Va sEr uNa pRàCtiCa hAbiTuaL fiNs bEn aVaNçAda la dÈcAda dEls aNys 1990, qUaN a pOc a pOc la fOtOcOmPoSiCió es va dEsMaTeRiAliTzAr en fEr-se diReCtAmEnt a la pAnTaLLa.
Exercici 5

5. iNiCiaLmEnt uTilLitZat pEr rEdAcTar un tExT, el rEtAllAr, cOpiAr i eNgAnXar es va gEnErAliTzAr a qUaLsEvOl mEnA de cOnTinGut: iMatGes, vÍdEoS, mÚsiCa, pRogRamaRi; eSpEciAlmEnt al mÓn de l’eDiToRiAl, qUan la tEcNoLoGia va dOmiNar aQuEst mÓn gRàFic.
Exercici 6

6. eN l'eNtOrn de l'oRdiNaDor pErSoNal, el cOpiAr i eNgAnXar va sEr iNvEnTat pEr LaRry TeSler, eNtRe 1973 i 1976 quAn tReBaLLaVa pEr a XeRoX qUan dEsEnvOlupAva el GYPSY, el pRimEr pRogRaMaRi pEr pRePaRar dOcUmEnTs.
Exercici 7

7. dEspRés el vA pOpUlaRitZar qUan el 1980 se'n vA aNaR a Apple i col·laBorAr a l'Lisa i Macintosh, eN eLs sEuS siStEmEs oPeRaTiUs i aPliCaCiOns. En aQuEst mOmEnt les aCciOns vAn sEr aSsOciAdEs a lEs lleTrEs cOrReSpOnEnTs a la sEvA dreCeRa de tEcLaT.
Exercici 8

8. mÉs tArd Microsoft eN Windows vA aDoPtAr-Lo eN cAnViaR la tEcLa cmd pEr la coNtRol. L'aCciÓ dE rEtaLLar tReu dEl sEu llOc d’OriGen la iNfOrMaCió sEleCciOnAda mEnTre qUe al cOpiAr es cReA un dUpLicAt d'aQuElleS dAdEs en cOnCrEt.
Exercici 9

9. eN aMbDuEs siTuAciOns la iNfoRmAció es gUaRda eN uN sOftWare d'eMmAgAtzEmAtGe de cUrTa dUrAdA, on eNcAra pErDura fiNs qUe s'iNsErEix eN uN nOu dEsTí miTjAnÇaNt l'aCciÓ d'eNgAnXar.
Exercici 10

10. eLs nOms d'aQuEsTes oRdRes sÓn uNa mEtÀfOra dE la inTeRfíCie, cReAda eN bAsE al cOnEixEmEnt fíSic dE l'eDiCió eN eL diSsEny gRàFic d'uNa pÀgiNa, eN la cOnFeCciÓ d’uN cArTeLL, pÒsTer, o qUaLsEvol mEnA dE pReSeNtAció eN pApEr.
P U B L I C I T A T  ·  P A T R O C I N A D O R S

A L'Escala comptem amb professionals de tota mena, si voleu que aparegui la vostra empresa, demaneu informació

Comercial Sanimat a l'Escala, tot en material de construcció i reforma

Comercial Sanimat

Comercial Sanimat, empresa de més de 35 anys d'antigüitat a l’Escala. Especialitzada en la venda de material de construcció i accessoris per la llar, reformes de cuines i banys.

Més informació
Piscines i recs Alabau a l'Escala, material per a piscines i manteniment

Piscines i recs Alabau

Alabau Piscines i Recs. Empresa familiar amb més de 15 anys d’experiència professional en la construcció de piscines, instal·lacions de recs i manteniment de jardins.

Més informació
Venda de productes informàtics

Magda Prats

Empresa fundada el 1992, ubicada a Torroella de Montgrí. Es dedica a la venda de productes informàtics, recanvis, ordinadors, portàtils, tablets, consumibles i accessoris.

Més informació
C E N T R E   D ' O P E R A C I O N S